Poptávka
First slide

MB-78EI PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A STĚNY

MB-78EI je moderní systém sloužící k výrobě spolehlivých dveří a stěn s požární odolností. Konstrukce MB-78EI umožňují vyrábět:

  • protipožární dveře - odolnost EI15 - EI60 (i jako kouřotěsné dveře)
  • protipožární stěny - odolnost EI15 - EI90
  • protipožární automatické dveře - odolnost EI15 - EI30 (certifikovány s pohony GEZE)
  • požární okno - odolnost EI15 - EI60

Do budoucna chystáme také protipožární dveře s odolností až EI120!

Systémy byly řádně certifikovány (např. IFT Rosehnheim, Fires Batizovce atd.) a v nabídce naleznete řadu různých skel (Swissflam, Contraflam, Pyrobat, Promaglas atd.), kování a dalšího příslušenství.

Konstrukce je tvořena hliníkovými profily s tepelným můstkem o šířce 34 mm a ohnivzdorných vložek. Konstrukční hloubka profilů je 78 mm. Profily jsou charakteristické nízkou hodnotou součinitele prostupu tepla Uf. Systém umožňuje zasklení všech typových ohnivzdorných skel odpovídajících tříd (tloušťka výplně 8–49 mm). Zkoušky provedené v Institutu techniky budowlanej ve Varšavě dokázaly, že výrobky tohoto systému mají rovněž velmi dobrou akustickou izolaci.

MB-SR50N EI POŽÁRNÍ FASÁDA

POŽÁRNÍ SVĚTLÍKY - 0–80

Systém sloupově-příčkové fasády MB-SR50N EI je určen k výrobě a konstruování lehkých obvodových plášťů s požární odolností EI15, EI30, EI45, EI60 podle normy PN-EN 1364-3 i PN-EN 1364-1 a také prosklených světlíků s požární odolností RE30 podle normy PN-EN 1365-2. Systém je klasifikován jako nerozšiřující oheň (NRO).

Konstrukce tohoto systému je založena na nosné rámové konstrukci sestávající z vertikálních (sloupů) a horizontálních (příček) hliníkových uzavřených profilů s pohledovou šířkou 50 mm.

Profily sloupů a příček jsou navzájem odpovídajícím způsobem spojeny a tvoří hliníkový rošt, který je uchycen k nosné konstrukci budovy pomoci vhodných kotev. Pro získání požární odolnosti hliníkových profilů jsou sloupy a příčky vyplněny speciálními ohnivzdornými vložkami. Ohnivzdorné vložky tvoří hliníkový profil vhodného tvaru, který plní funkci zesílení a je chráněn deskami z ohnivzdorných materiálů. Takto navržená konstrukce dovoluje použít standardní profily sloupů a příček, které jsou použity v systému MB-SR50N, což významně zvyšuje ekonomičnost celé konstrukce a zajišťuje stejný vzhled fasády jako v systému MB-SR50N.

V konstrukci MB-SR50N EI jsou použity sloupy s hloubkou od 85÷225 mm a příčky s hloubkou od 85÷189,5 mm. V systému se předpokládá příložkové spojení příčky se sloupem, což umožňuje efektivní odvod vody a správnou ventilaci meziskelního prostoru.

Pro optimální tepelnou a zvukovou izolací je v tomto systému použit průběžný termický můstek (izolátor) vyrobený z materiálu 'HPVC' a profilované zasklívací těsnění z EPDM.

Protipožární skla nebo jiné ohnivzdorné výplně jsou osazeny do zasklívacích drážek vytvořených profily sloupů a příček a také přítlačnými lištami. Dodatečně je v zasklívacích drážkách sloupů a příček použita ohnivzdorná páska. Přítlačná lišta je uchycena k nosným profilům pomoci nerezových vrutů a podložek. Tento způsob zasklívání zajišťuje protipožární sklo nebo jinou výplň před vypadnutím z rámu při požáru.

Fasáda systému MB-SR50N EI musí být provedena v souladu s prováděcím projektem, zpracovaným individuálně pro každý objekt. Na základě systémové dokumentace a také na základě statických výpočtů, musí být v projektu navrženy hliníkové profily sloupů a příček, příslušenství pro kotvení sloupů ke konstrukci stavby a příček ke sloupům, schéma rozmístění kotevních bodů fasády ke konstrukci stavby. V projektu musí být určeny také všechny ostatní materiály a prvky stěny, detaily spojení a utěsnění mezi prvky fasády a konstrukci stavby a také způsob ventilace a odvodnění fasády. Vezmeme-li v úvahu požadavky, které vyplývají z funkce, umístění a geometrie budovy, musí být fasáda navržena tak, aby splňovala platné normy.

Maximální výška fasády je závislá na pevnostních parametrech, které vyplývají ze statických výpočtů, přičemž konstrukce by měla být rozdělena po patrech vertikálními teplotními dilatacemi. Maximální rozteč a rozpětí nosných profilů s předpokládaným statickým schématem vyplývají z výsledků statických výpočtů konstrukce a rozměrů výplní. Fasáda není omezena délkou v případě použití vodorovných dilatací.